FANDOM


Xilca kúto öbras qałåt Uxykascardijålektù.

Ñíqetrénà Iq'extê Mâlrù úp ÑIM ságo ñíqetrénà pålítig Bureniù. Klùl ságo Âbréstixo Nútskýjer.

Cýrtêxi ałêrta mi'ÿ'ë ñe'arù. Minpí sùxímia këłâ hinpírt, datáre kùhol síxpùtå läntå brijüxù. Insilfígolàrtóxënibërïxýkÿråf, ålry éjasåma àlríg sêqycÿ. Ålavréda kinilè Núxaksánt'ù cyq'yxy kur a'ír mèn p'arëx.

Ñíqetrénà ságo proxsìvi pá liłtôzi. Tùskì å Uxykascardijålekt su standarddijålekt, håmñikrösta, sèla'ÿ, p'à ñýxtà, men netùskì å takavíhki standarddijålektaqë.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.