FANDOM


Xilca kúto öbras qałåt Uxykascardijålektù.
Łátosko

Łátosko Bureniù.

Burenia pégë èrô man cjë łátosko:

  1. Łátoskì Uxykascù (Uxykascar)
  2. Łátoskì Ankélot'apcù (Ankélot'apca)
  3. Łátoskì Kòb (Kòbsar)
  4. Łátoskì Míbinârù (Caqoskýpar)
  5. Łátoskì Bartåkryù (Bartý)

Mèłanåkry p'à Takavíhkiåkry ságoq nełátoskù.

Isträski łátoskoEdit


Xilca kúto ságo qoscì. Ságo mìñqì kúto men ma łít informàtsia. Várgùto, mérdañ informàtsia så neságñì qoscì kåndìz.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.