FANDOM


 
Line 1: Line 1:
''active''
 
 
{{Dijålekt|Uxykascar}}
 
{{Dijålekt|Uxykascar}}
 
[[File:Burenia.png|thumb|Bureniamàpa.]]
 
[[File:Burenia.png|thumb|Bureniamàpa.]]

Latest revision as of 07:23, tìtsotsíxë 16, 2020

Xilca kúto öbras qałåt Uxykascardijålektù.
Burenia

Bureniamàpa.

OskóBureniù

Oskó Bureniù.

Burenia ságo micu na nortox Ócane Pásfike, bý másxu Ałutsxí. Kescerý ságo Uxykascar. Kaxwyñyq ofisal e'e Bureniaxe pó Eñlixe. Populàtsia ságo 138.977.

IsträEdit

Siłéma kå Bureniñ më'o neságo xyrýkà. Qìste å Eskimå-Ałut, men ók qìste å Tsukcì. Ñûrte ixem xýtano o'åsi łÿpe, men zîwa pó miñlì skårfù. Pëstì kåpe li qyscivír såskù ságona takavíhki så xýlimÿ pêrixà łpïn ñÿtoqìriqë. Q'oscì qòts jur p'à mogás mìslÿk.

1100-xytqåz, Burenia invàdérùstìdit Japânù. Japântâle càllùnat mykefötakavíhki dijålektå men kànudit skrìvi, p'à qìmóñdit å skrìvi Transitsionáldijålektå. Mànat vèliki voinu som Burenia gàñidit pá Japântâle som nenårtit görivit takavíhki suisída å åkrykù Łátoskù Kòbù.

T'àqë pôrcù 1800-xytqå, takavíhki Amerikánaqë pòxfisiviq å "cìvilisàtsimàkù" Bureniatâle, men xñýtiqåvit bàra pá ságonaq åfułì, p'à nåra tâle flýdù ût Bureniki å Mårasù.[1] Haxat'án sqåriqù sénar Amerikánaqë łëmnìqi å Bureniù.

ŁátoskoEdit

Burenia pégë èrô man cjë łátosko p'à ałe nełátosko.

ÉkonómiaEdit

Kantó kí Bureniù ságo fòglë. T'án fòglë mágo 100 bîrac.

MilitárEdit

Burenia ma armia 5.000 soldátaqan. Armia ma qyto uscbuqë, ságoq łátoskìálki subarmiaqë.

ReferènsiaqëEdit

  1. Kåmun Bergdörpù Mårasù gryñcì å Bureniatâlå.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.