Burenia Wiki
Advertisement
Xilca kúto öbras qałåt Uxykascardijålektù.

Dìktatûra Amerikánaqù ságona dìktatûra Bureniù łìdnù å mykefötakavíhki Amerikánaqë. T'àqë 1883, takavíhki Amerikánaqë pòxfisiviq å "cìvilisàtsimàkù" Bureniatâle, men xñýtiqåvit bàra pá ságonaq åfułì, p'à nåra tâle flýdù ût Bureniki å Mårasù. T'àqë 1894, haxat'án sqåriqù sénar, Amerikánaqë łëmnìqi å Bureniù.

Isträ[]

Å 7 àprål 1883 Amerikánaqë invadèrùdit Łátoskì Míbinârù. Voinidit p'à ságo sadifikàtsia å epñìdit tåtalù Bureniù å 23 cësqì sàmmù sqårù.

Amerikánaqë örcùvit dìktatûra p'à xñýtiqåvit Bureniatâle. Illegalisèrùvit netakvíhki pá Tradìtionálburenìskì kultûru p'à makùdit Eñlixe su takavíhki standarddijålekt. Dìskriminàtsia ságona åfułì, så nåra tâle flýdù å Mårasù pá grýñcidit kåmunu Bergdörp.

T'àqë 1886 Bureniatâle càllùdit Ëvigì Voina möt Takavíhki Amerikánaqë, pá situàtsia eskalèrùdi å vèlikìkrígù. Presidénta àssassinèrùstìdit t'àqë 1893 pá Amerikánaqë förlúridit kontrólu å Bureniù så Síłe Bureniù ságona de fàkto síłe ién.

Å 12 kuxkurÿ 1894 Amerikániskì soldátaqë pá politíktâle łëmnìqi å Bureniù.