Burenia Wiki
Advertisement
Xilca kúto òvras qałut ankélot'apcanskù dijålektù.

Lokàtsia Dharigbö (riž) kantonù ÿ łátoskìe (uqili).

Dharigbo (IPA: /'ðǽrigbɔ/, lokálen: /'dʲǽrʉ̜ʒbɔ/) ságo ruralkomún Bureniù, Łátoskìe Ankélot'apcù. Dharigbo ma 494 wuéanriq.

Dharigbo ságo komún kantonù Ankélot'apcù.

Dijålekt[]

Dijålektsituátsia Bureniù.

Dharigboù càllusti Ankélot'apcanska aksentìan. Taň hłùtu amfp'íla sàami dijålekti Ankélot'apcù, Dharigboù, Uxašcù ÿ Uxykascarù. Žuta ságo: Burenia ságo micu na nortox Ócane Pásfike, bí másxu Ałutsxí. Kescerý ságo Uxykascar/Uškár. Kaxwiñq ofisál ságo Bureniaxe pa/ÿ Eñlixe.

  • Ankélot'apca: /'búrɛɲ sægɔ 'mícu næ 'nɔ́rtɔx ɔ́sjænæ 'pǽsɸikæ | bí mǽsɧʷ̊u æɬuts'xí | kɛscɛ'rʉ̜́ sægɔ 'úɧʷ̊ʉ̜kæscær/uʃ'kǽr | 'kǽɧʷ̊ĩ:q ɔɸi'sǽl sægɔ 'búrɛɲxɛ pæ/ʉ̜ 'ɛ̃:lixɛ/
  • Dharigbo: /'bɯ́rɛɲ sɑɣɔ 'mícu næ 'nɔ́rtɔx ɔ́sjɑnɑ 'pǽsɸikæ | bí mɑ́sxu æɬɯts'xí | kɛscɛ'rý sɑɣɔ ɯʃ'kǽr | 'kǽxʷ̊ĩ:q ɔɸi'sǽl sɑɣɔ 'bɯ́rɛɲxɛ y 'ɛ̃:lixɛ/
  • Uxašca: /'buʁeɲæ sægo 'micu næ 'no:tox ósjænɚ 'pæsɸikɚ | bí mæʃku æɬuts'ki | keʃce'ʁi sægo 'uxikæʃcɑ: | 'kæwiɲiq oɸi'sæl ɚ 'buʁeɲxɚ po 'ɛ:lixɚ/
  • Uxykascar: /'buʁenʲæ s’ágo 'micu na 'noʁtox 'ócanɘ 'p’ásfikɘ | bý másxu aɬuts'xí | keʃce'ʁý s’ágo 'uxykaʃcaʁ | 'kaxwyŋyq 'ofisal eʔɘ 'buʁenʲæxɘ p’ó 'eŋlixɘ/

Demografía[]

2010yz Dharigboù buddi 494 táalfuk. Etníknan soudhe 487 ankabureňtáale ÿ 7 hàrxisë. Genetíknan soudhe 380 ancaleutnë, 23 àscaleutnë, 20 evropákë, 16 hàrxisë, 6 kòbaleutnë ÿ 49 dÿrdhë pá röftšodaš.

Raugršt 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Táalfuk 318 344 375 429 433 402 387 373 376 399 421 433 451 494

Dakňaňast[]

Dharigbo måxt 2010yz 266 krÿftáalu, 184 kristitáalu, 4 nekriftáalu ÿ 40 dÿrdhü pá necenödhnü.

Tsozániqë[]

Tsozániqë Typ Populàtsia
Anocbo Tsorurál 21
Dharigbo Tsoterëpca 273
Hemjabo Tsorurál 68
Nowelísibethaňa Tsorurál 32
Qnapqúč Tsorurál 17
Ràšnahôv Tsorurál 33
Štàlgjördhrë Tsorurál 82
Totál Ruralkomún 494

Fasilitàtsï[]

Kesfasilitàtsï Ságo í Ságo vär Ságo c'a
Bečnil å: t'an Dharigbo privát (Terëpcubečnil pp.)
Bus å: ł'a Dharigbo
Hemjabo
Bustjänst Ankélot'apcù
Fjûl
Frethnon
Gbangkofsta
Iárvohrok
Juhhiłłi å: t'an Dharigbo écani
Juhhilon
Kantil
Kätjänst
Kino
Kofsta å: t'an Dharigbo écani
Kofstuhrok
Kòpuhrok
Läwil å: t'an Dharigbo privát (Tuňtłátti läwil pp.)
Mori å: t'an Dharigbo privát (Djåržni krogu pp.)
Pìdzacàssa
Potek
Ptat å: t'an Dharigbo privát (Mišni Džefurk ptat pp.)
Qithron
Ržikil
Sporthrok
T'aprådhyž å: t'an Dharigbo T'aprådhyž Dharigbö
Tkraftcàssa
Uškbutjänst å: t'an Dharigbo écani
Vzädoron
Xúten
Zaifon å: t'an Anocbo privát (Zaifon Anocbö Écan pp.)
Zùrril å: t'an Ràšnahôv Zùrril Ankélot'apcù vp.
Ňšubon
Škaftkontórna
Šul (3+)
Šul (5+)
Šul (12+)
Šul (18+)
Žažducàssa
 
Kanton Ankélot'apca
Cerýke: Ankélot'apca
Tserëpca: Dharigbo | Èmisåbo | Tłantsíntsa | Čåbo