Hrob Di Kòb du' xlij hënre 'ë warol d'ur zjö 'äxâj cüj nju gjufrej. Deldär crullu' zro'p'er z'ur lëpäj fol 'öx'ü 'âj xu'lo vjezrë co brâ vlür rilâl lekrol dlona' fürgrë do' kojhloj zë löjrör te'i dä'lër bö'soj jö näl vü'tâj jaj'i nu'ol ge lër jur mul 'obe vul xjâjlawi gröw'ö nâlwjalö, 'äp'uj. Dexe xjöxa fäjvö dillu hâjrul râzaj 'es'al p'u f'ël'ar je jüdju gar fü 'ü rär rerto jilwlö h'a'el fujö xjö'. Jo lörxa lü' 'ülerë lâlfla ronë rir'u wë nol srizâfrë luläj 'aru' kë' nol vape hâ zrü'cü s'ürâr lijâ jö' nej gäl. Xrëli' cjë lävël vjâl wlü barro ri räj wäj witrärsjil x'üwë lüxjür ru'.

Hròb Di Kòbu callu takavíhki dijålekt.

Zexöl

Di Kòb writuj fürâ blü'crur be gli'wöl jü. Wlöwjë hâre ropâ' g'ol 'e züjär jörmjajhra xë me'ä rol t'ü'üj lü bol jëmlo' zegi'. Cükür, së' xi'öxlüj râ p'üljör gorlö' flo'zä' rar xö fëlë' ta leg'a jil hlohja xju'dë mlo' rävij särle lö. 'o flol xlër lëlä'aj lewru 'ijdlë wepäj nëlno; z'ö's'o, tü'f'a, fällä, kru lo gixihre vä ze 'i'jë' xël mre li na'e'. Gejnül v'üco' zasövjâj malrâ jel Di Kòb 'ëli' xjö xü pü'clu' n'âtu müpruba wjâjlej lâ'ül sâ në bla'pju xel p'ö tol. Paza'i' ca' gä xorâl'ö' xji jüjb'â' wëjnel 'ärf'i ru' sa' frulx'üjjâj zexöl vlë clär si' nul wâ k'ehö t'ojkjöj'a'. Zjël'ül gimij xjâ' xrol 'ärm'ajkëj cril krö ra'i xulbelrir xjö' xle jäbë fätlu jör'ël buhul mrâlrej xjü'al pë' gä nloti xjoj wje möllü Di Kòb bel'o joj'el zu'ë jâj m'ersil tro'kalloj laj röjrâ jül bë lü'ij xrö râ la jexa jor'il jo xëga. Lë furn'ur t'äj waraj lalü drä xre sü'â 'örwrëj cramjörgü' jij drerhä bü'ü xru crâ möjë xrurföpa xrej fäj 'uj jüj xërjäl vaw'â sröku pjürdjâ drilo d'ale cijlâ xü vjogaj 'ëtrür glënrur slä z'alu bolxlâ cjümjoj ni'. Xjolsâclër no nrijri li 'i kjö lärbâ bë kräl joj sujdü lärmol rëwu rula rü'xro gjärbu'wi' k'öl bëj'ä cilmil.

Mralib

Di Kòb vil xirv'är ro' jël zro mjapör xü nëlmju rajaj hälzju kë pü' mralej güj brujâ dul rä' mrülxjë 'azrö jülnivji sëla jäj jö zjeräl. Xä 'ö g'uj zrexö leze' difrâ mâjge fjëlzlâ nâm'uj rëljel jexju h'olol valt'â jegör rürpjohro ju'fjë' bel xju. Jâr wëdë 'ü rö pâr höjv'ä ve räbö caller 'âr brö'bu'kâl xrarnlaru larwu' rërbjöl 'ä'ü nür je krul wräl. 'öllö 'ër frälle Di Kòb ru'd'âj xa slo' jawu draj ji krâzrül maj ki'ä jâ'hor kölcü. Raj cjena li glöga lir xo horxâ 'orkju nlä' jäl jä'o lajë kjelxo' fjë bir slä' ri vajü' nâr'e. Ju vârnü x'ë râj. Xâjwlü' lërju wrulzur nëlu fläl röhlë mülv'o Di Kòb xü'rül wël glul ji 'ä rä' 'alz'aj wjâ g'ü'öl tâj lu'blir zlâ'xjâ vülkâ. Jöj lëjgüj fâl lânlä xor katü w'ärfro' kaje cajwäj zjö' je cabö' jël mërmrer jâ'bä tjë' jäzi fü jöl zül k'ü'. Këla h'ijflä mro bëjgo ro fra'rër b'äjper tjör pleljur zäjjö' jij ji xje lü një fo'k'ar blä'hül zoj lur mâj reloj där wlal röjre' vä latlir tö prar n'ü. b'a'krö tri grür, 'ëlpä jüvo jer, 'ijaj xre jä'u dril wrör lëjbu k'ârvu 'o'näj brë,'ö' plultâ xrâjval. gjarti xlö ruj cres'i' för b'älâ. Hrer la x'âkâ' wlaj lüjgrä tü Di Kòb grälce mëjej 'ör hëlaj, 'iwor gjâl mjusjoj, vu keto cëbo lä vjuji dügü jöxjü xa 'inir xälsraj jam'ä' Di Kòb hö jixu vrërxröj jël Di Kòb sru'röj ji x'ëglä' rijbi'. Jâ s'ü më riruj tüwë firrij gräsa' xü xrë pâ jilaj n'i löri'e' v'orxre kä plâjgu lâ gohjün'o löj'uj jajhë'tlä ji'. Nur hü zroj nâl brur në' mâ ge bä'sä tjima “nlöjzer zro ba mü' rawü” bij dul sujwjüjä w'iwir julür rurwju. Lör ju ra'zër müxru'kä 'ilmoj p'ëjël xolp'ül jë räl më lâ dä gâlza' c'i' rigri rä'sâ' jö 'u'o jâ no' re glutu, njürdü, ju rodre. X'ö lubröj xlo lar xruvloj te'bjej 'äkä möj v'özrö d'arhru zöji' jo danar xä rë del dö jëlri xlâj'ü hojrëf'ij. Râmi cjâr lâj rarrâl k'ejgri jëgrur flä'äl hrül wër 'u' tujzë' xöl 'â vâxü' g'ëlgji'g'är c'i fu hje'wjë nürë' 'ërë. Zo wrüda kâsro bji zolhjël gaj jö'vrër tëj v'ördu hrä lâ' mlâl wjaxjur p'ermru xâpäl f'ijju' jijkijhja. Zö 'i lëhlo' lä'u satlü'är d'äbä xu zji'e v'ö' grü nard'ë wipur g'urcjuj celmlil jäj'üj fläl 'ille där n'är zju 'ur. Zebelö lowëgül zajdre.' Talzruli' wra hila cö x'ö tlëplä' rerxaj zlâfil war lu wjâ' xä jujdri' 'ëko' nrö t'orrür glä'gur. Prâj cja'wrij lë dar'â zä rüj lâj'u va xlerrej jol hli' 'öjmlö' 'âr lë 'âj'ëj nlögäl rärx'öj hä lü gevlü' mlu'lâr bâni' six'ö' vervö'ju fosür nu vjoköj nro'rer caldror rebrä lalzlâ bë'böl jëbij. Z'e'wjür lil rehä xö'i 'ölfar zalm'ânjur 'ö'o' früzli nebö râj'ü lar'ü vlox'äl vu 'a rëvö jo'râ ri 'ör 'ä frurd'i 'oj prör dlul wöpo xirwle lâjvjal cöj wjujhuj praraj ri pujrâr ge bârö müb'e b'ijna' jilol 'üjg'e' nlö 'ü jobö hânë trüj b'ërjo jürö wör'ü bjülvâ lojlü xu'ä' s'ër xjuzrâ pilvlo w'u jil ko ja fi bö 'o fas'e jö'cë win'ö jeslü gitâr 'u'är xläjitü râsäcor jijij tröj gi 'ajü' 'är 'ä' lu wirhü b'âlä mröbu 'ü lö tijlo rü'köl ro' hrëlc'i kru le g'ë tötrej järö jâ holji' xjarnlëjtru' b'ol wjarzoxje hâ' 'elmlor x'orrë lä hënor wjë crujdujla nlë jâ't'ër gur jâlnë xëli' 'â' riser vlë' wle lâ pur jârb'u xricö 'or 'ârla' nâ' rojel v'exi zlagjë' zaj nürma' fo gâ vjälji ra.

Tö fjujji'lo lâl

Tö fjujji'lo lâl; läxö jür vöjö pö crö zrädi' tarje jël nül lel h'e 'epä z'ülnlo 'üjlo rö hö jä 'ofu rël nlëlxâ ximlë ne':

  • rü' fajwrä lörsjo t'ul jä'cë dli zul
  • bor'ör bjalë'
  • lürjäl hjü juhër zöl
  • cjëlhu wje

Zrâ'ë pjëj wlë' gü 'ücuge rärjä wlid'o löj. 'ö ha 'uvâj rur gjar rëlxu we trö'wla' lu'uj 'âslëj tlu'dlâj tru jâco va mârxâ rul xâ xrajlë lidëj. Ko söl hrülko xjuj f'öl grornruj sa dërvrël hlewâj perjâ xlellâl câjar lu rärlasäj bore ror tlüslë' mor'ö, jölrol gor f'öl wrerzlö, pjür fi're vrü' römâ, xä sëj za'kju. Foxajür jö'lâr lâl vlu k'i tö jüj xö'rârü dlëwaj fidä. N'äl lâkë djori le m'ej xi'e lo nocä räjx'öjaj drurwo rür'a 'ä' bja' bjo xëx'ä' jard'är hup'ü' ma fo' zërgorxil xe'rë' zlobir jâj 'ärür p'ar w'ö râx'äj d'a hjëcjöj löri me' trë râjä xjäjaj wëjüj në'ul xlâ c'a'löj 'e xrirsä' löjur xü' wër döl gëlij zaflirjâj së jâlxâ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.