Advertisement
Xilca kúto òvras qałut ankélot'apcanskù dijålektù.
CaviasInFokkery.jpg
Kàvië mù pùkôcàssù ked džòdžout si pâkõ ftùbááli.

Nimmanswolk ságo burenianska tipi kàviaindustrïù. Čókšut kàvië, se łabunéut lôk šmedšmùe y se pùkôut selektífki. Tipi ságo sasxi capo Oos Wes Ilava y ságo tsóksì txíe-tùk'apci. Tipi k'apùnut Vreêlandi, ùru saq'ìra p'ak'a 60 ñúe ÿlàki terpi Nimmanswolki. Tipi sàgo faksk'at Libertasù ousso y lasxo tsóksì dû rak'a qimtsa. Ènópsi tak saq'ìra Nimmanswolkù, Vreêlandù. Nimmanswolk fùsudit 1 dekiêmbiri, 2007, tkša vreêlandši tipji Aolie à tòngñi vreêlandši kònsÿn Hēnūvēn.

Koptáale

Kîe táale jùk kopudit kàvia mù tipjù.

Donátsia

Tòktámi táale donàtudit màni lak ipi táù m'a usuvop mù tipjù.

  • ...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.