FANDOM


Xilca kúto öbras qałåt Uxykascardijålektù.

Ràłtabïro ságo ykåmun łátoskù Uxykascù. Và'ùniñe ma Kapitłô Ràłtaqù pá vàrxì dÿrdemånadìz Ràłtabïrotâle miłì Ràłtafïst. Populàtsia kåmunù ságo 1175.

DijålektEdit

Ràłtabïroù càllù variánta Núxaksánt'edijålektù.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.