Burenia Wiki
Advertisement
Xilca kúto öbras qałåt Uxykascardijålektù.

Sagó ÿxken mèrta ságo àntåm Uxykascarù. Têxtà nyvixýràt åñ Qýràs Zírq'onër t'àqë 1796, melódià nyvixýràt åñ Klïfkì Cáxqå t'àqë 1947.

Têxtà[]

Ysár tegâro tåk'ymò łpÿ xàr,

Ñáxtë ïr tyksýra có,

Píxq'utó ekláñy qÿr làtnàr,

Arátáq ì pÿ sagó!


Sagó ÿxken mèrta

Ítüså åqåräx cýtàmå,

Ëré gixto årp'í'íre,

T'án ëbár, t'án vywíre,

Mågo ì pÿ sagó îłátÿsikå!


K'úxmë a'é'a Bureni'è mál,

Esté min zevedën pál,

It'áñac ulałü aràtñî,

Celënte fákàr kàtñî!


Båvotá må'å qërat cýqåpèr,

É kànÿn ärís cåcó,

Ålbi tura ił par òcó,

Arátáq ì pÿ sagó!


Sagó ÿxken mèrta

Ítüså åqåräx cýtàmå,

Ëré gixto årp'í'íre,

T'án ëbár, t'án vywíre,

Mågo ì pÿ sagó îłátÿsikå!

Advertisement