FANDOM


Xilca kúto òvras qałut ankélot'apcanskù dijålektù.

Sagó prèia vošžake ságo anthåm Ankélot'apcï. Teksta nyvixýràt añ Džozbal Łàdowik t'àqe 1906, melozía nyvixýràt añ Abréstixo Słýdhor t'àqë 1912.

TêxtàEdit

Santek ságo sìruełt
Thëdok q'ënce thìsuełt
Ajó ÿ exc'í ságo sìruełt

Nairu mòňšas neúždaň
Thlungu thlanca thëdučeiaň
Ajó ÿ eramn ságo saúždaň

Trèia prèia štrèiazóu
Arud èntaut ułtahwáu
Ajó ÿ unau ságo sštełtahnúw

Cerý cantat ÿ cultabit
Xañtauri dit xan xesžtarit
Ajó ÿ q'alqex ságo sinsudit

Nô nekàntami nåra nåqxweñ
Ałta apráu anâ àntiqweñ
Ajó ÿ ajó ságo svošžagweñ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.