Burenia Wiki
Advertisement
Xilca kúto öbras qałåt Uxykascardijålektù.

Uröst ságo rûralkåmun łátoskù Uxykascù. Populàtsia ságo 1804.


Xilca kúto ságo qoscì. Ságo mìñqì kúto men ma łít informàtsia. Várgùto, mérdañ informàtsia så neságñì qoscì kåndìz.