FANDOM


QrÿfsRock

Qrÿf's Rock on Mèłanåkry.

EnglishEdit

A long time ago the Gods and Goddesses started making the first people of our world. The Gods thus made the people and put them in a land which they named Àłka, which was a land of seas, islands and mountains; every god had a place for their people to live.

The people lived together for a long time. But then Qrÿf saw that his people weren't happy, because they had to live with people created by other gods. Thus he spoke:

"O worthy people, leave this land, for you are not supposed to live among those of the other gods. Leave this land and go west, and settle on the island where there is a large red rock where I have cut small statues of you on the west side, between a sharp and a dull point."

Qrÿf's people left their homes and traveled westward for days, without finding Qrÿf's Rock. Eventually the impatient settled on another island. A few days later the other people found an island with a red rock with small sculptures of themselves, so they settled there.

They lived there together for a few years, but then the Gods discovered that some of Míbinâr's people had come with Qrÿf's and now also lived on the island. Qrÿf became angry at his sister, the Sea Goddess, and demanded her to take away her people from the island. A giant wave flooded the island and took with it Míbinâr's people, who stranded on a group of islands in the east.

The next day Qrÿf looked at his own people and decided that only those he knew for sure were good enough would be allowed to stay. He warned those that there would be a food shortage and told them to stay on the island during that time. Then he took the food away.

Now there was no food and most people left the island. Qrÿf told his people that the direction his rock pointed to, was the direction to the land he had reserved for the best people among his people. In order to get rid of those he did not desire, he carved a second sharp edge in the rock. Those who had been faithful would know which was the real direction as they had been paying attention.

Over the course of a few days, many groups of people left the island. Some followed the part of the rock that pointed north, and settled there. Some followed the part of the rock that pointed south, and settled there. Yet others were neither Qrÿf's nor Mibinâr's, and they went away without any divine sign telling them where to go.

Those who travelled south soon found an island of unforeseen riches and beauty. There they went ashore near Edzéntłÿ and a heavenly sign met them so they knew that they had found Qrÿf's designated place and they settled there in his honour.

UxykascardijålektEdit

Bàka vèlik atûkaz, Vétqë pó Łdànaqë börjùdit màku t'ántaqë tâla vårà'ù värdù. Så Vétqë màkùnat tâle pá mit'idit å micù càllùdìt Àłka, ságona micu ocjîqù, åkryqù p'à kapitłôqù; vàrxì Vét måttì stäłe dèrà tâlum å támi.

Tâle táminat gédra vèlikaz. Men Qrÿf dåz vìt'idit å sà tâle nesånt dłágì, scu måsnat támi tâlan màkùmat å dÿrdë Vétqü. Så níłtùñit:

"Å vèliki tâle, łëmni cá'i micù, scu nemåstì támi dÿrdëvétitâlełï. Łëmni cá'i micù pá prÿñef Ñýstum, pá cassari åkrykù, dër ságo vèlikì reza kmaidri jàxscìrktismåbïltqan édrà'ù tâlù å ñýstìsídu, ałe puñtqëmèł, t'án têqì, t'án får."

Tâle Qrÿfù łëmnidiq càssakù pá rêsùdit ñýstì'um diñqëz, nekfìtidit Kmaidrå Qrÿfù. Slütatûkaz nevëntakànìskìqë cassaridit dÿrdë åkry'ù. Nåra diñqë sénar dÿrdëqë kfìtidit åkry reza kmaidran självìsmåbïltqan, så cassaridit và'ù.

Táminat gédra nåra sqåriqëz, men Vétqë dåz up'ìt'äkidit å nåra tâle Míbinârù pråñtit Qrÿfìqan p'à nú ók támidit åkry'ù. Qrÿf bóswerùdit sà prìndu, Łdàna ocjî'ù, p'à fìrågùditit å bårti sà tâle åkrykù. Másvèlik tsúnmì mecridit åkry pá bårtidit tâle Míbinârù, bïcùdit fsícù åkryqï Östù.

Nästadiñaz Qrÿf tìt'idrit sà tâla p'à slûtùdit å bàra cëniskì tiłräkìgùtqë kànidit stànna. Xëfradit c'àvùqë å ságñiq nemaisan pá níłtuñit å måsñìt stànna åkry'ù atûkaz. Dåz bårtidit maisu.

Nú ne'ezú maisa p'à måñstì tâle łëmnidit åkrykù. Qrÿf níłtuñit sà tâlum å ríxña puñtùdit sà kmaidri, ságona ríxña micum błátadùstìdit másgùtqë sà tâlełï. Pùr qàxtamíłni nevìljìtâle, scìrktidit ałta têqì puñta kmaidrù. Trúblïftâle vètñìt vër mìgùto ríxña ságñìt scu màkùnat atènsia.

Nåra diñaz-någ, vèlik fsícas tâlï łëmnidiq åkry'ù. Łádìs följùdit bíta puñtùdit Àskium, p'à cassaridiq và'ù. Łádìs följùdit bíta puñtùdit señum, p'à cassaridiq và'ù. Dÿrdÿrdeqë neságonaq Qrÿfù qÿ Míbinârù, p'à vexpråñtit netèqnan vétqù som níltuñit vërum vártuñìt prÿñwi.

Señrêstâle småz kfìtidit åkry neförevìt'ìskì modríkaqan pó fínhétaqan. Kùstìpråñtit Edzéntłÿniñe pá hìmlatèqna mötùditit så vètùdit å kfìntidit stäłe błátadùstìdit Qrÿf pá cassaridit và'ù sà véptanìkù.

Vétqë pó ŁdànaqëEdit

  • Qrÿf: vèlikì vét
  • Míbinâr: łdàna ocjî'ù, prìndi Qrÿfù.
  • Pałtoq: takavíhki vét
  • Èxñi: takavíhki łdàna
  • Kaxwa: łdàna kaxwyñyqù pó dijålektaqù
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.