Burenia Wiki
Advertisement
 1. t'án
 2. ałe
 3. qâcun
 4. qyto
 5. cjë
 6. tyñ
 7. tłÿ
 8. qatsÿ
 9. qeñ
 10. hax
 11. haxat'án
 12. haxałe
 13. haxaqâcun
 14. haxaqyto
 15. haxacjë
 16. haxatyñ
 17. haxatłÿ
 18. haxaqatsÿ
 19. haxaqeñ
 20. ałeq hax
 21. ałeqax t'án
 22. ałeqax ałe
 23. ałeqax qâcun
 24. ałeqax qyto
 25. ałeqax cjë
 26. ałeqax tyñ
 27. ałeqax tłÿ
 28. ałeqax qatsÿ
 29. ałeqax qeñ
 30. qâcun hax
 31. qâcunax t'án
 32. qâcunax ałe
 33. qâcunax qâcun
 34. qâcunax qyto
 35. qâcunax cjë
 36. qâcunax tyñ
 37. qâcunax tłÿ
 38. qâcunax qatsÿ
 39. qâcunax qeñ
 40. qytoq hax
 41. qytoqax t'án
 42. qytoqax ałe
 43. qytoqax qâcun
 44. qytoqax qyto
 45. qytoqax cjë
 46. qytoqax tyñ
 47. qytoqax tłÿ
 48. qytoqax qatsÿ
 49. qytoqax qeñ
 50. cjëq hax
 51. cjëqax t'án
 52. cjëqax ałe
 53. cjëqax qâcun
 54. cjëqax qyto
 55. cjëqax cjë
 56. cjëqax tyñ
 57. cjëqax tłÿ
 58. cjëqax qatsÿ
 59. cjëqax qeñ
 60. tyñ hax
 61. tyñax t'án
 62. tyñax ałe
 63. tyñax qâcun
 64. tyñax qyto
 65. tyñax cjë
 66. tyñax tyñ
 67. tyñax tłÿ
 68. tyñax qatsÿ
 69. tyñax qeñ
 70. tłÿq hax
 71. tłÿqax t'án
 72. tłÿqax ałe
 73. tłÿqax qâcun
 74. tłÿqax qyto
 75. tłÿqax cjë
 76. tłÿqax tyñ
 77. tłÿqax tłÿ
 78. tłÿqax qatsÿ
 79. tłÿqax qeñ
 80. qatsÿq hax
 81. qatsÿqax t'án
 82. qatsÿqax ałe
 83. qatsÿqax qâcun
 84. qatsÿqax qyto
 85. qatsÿqax cjë
 86. qatsÿqax tyñ
 87. qatsÿqax tłÿ
 88. qatsÿqax qatsÿ
 89. qatsÿqax qeñ
 90. qeñ hax
 91. qeñax t'án
 92. qeñax ałe
 93. qeñax qâcun
 94. qeñax qyto
 95. qeñax cjë
 96. qeñax tyñ
 97. qeñax tłÿ
 98. qeñax qatsÿ
 99. qeñax qeñ
 100. síxaq

1000. xënti

Larger numbers are formed by simply placing the numbers after one another, starting with the largest one: síxaq qâcunax qatsÿ xënti qeñ síxaq tłÿqax tłÿ = 138.977.

Unlike in English, you don't say things like "eleven hundred" in Burenian. Instead you say xënti síxaq "thousand hundred".