Burenia Wiki
Advertisement
Xilca kúto öbras qałåt Uxykascardijålektù.

Pëxo Âbréstixo Nútskýjer.

Svârjë!.png Svârjë! 4kant,6FRÅGOR??? 11:39, àprål 19, 2013 (UTC)

Sagó ÿxken mèrta

Ysár tegâro tåk'ymò łpÿ xàr,

Ñáxtë ïr tyksýra có,

Píxq'utó ekláñy qÿr làtnàr,

Arátáq ì pÿ sagó!


Sagó ÿxken mèrta

Ítüså åqåräx cýtàmå,

Ëré gixto årp'í'íre,

T'án ëbár, t'án vywíre,

Mågo ì pÿ sagó îłátÿsikå!


K'úxmë a'é'a Bureni'è mál,

Esté min zevedën pál,

It'áñac ulałü aràtñî,

Celënte fákàr kàtñî!


Båvotá må'å qërat cýqåpèr,

É kànÿn ärís cåcó,

Ålbi tura ił par òcó,

Arátáq ì pÿ sagó!


Sagó ÿxken mèrta

Ítüså åqåräx cýtàmå,

Ëré gixto årp'í'íre,

T'án ëbár, t'án vywíre,

Mågo ì pÿ sagó îłátÿsikå!