Xilca kúto öbras qałåt Uxykascardijålektù.

Uxykascar.

Uxykascar (Ankélot'apcadijålekt: Uškár) ságo kescerý Bureniùłátoskù Uxykascù.

Dijålekt[novgöri | edit source]

Uxykascù càllù netakavíhki Uxykascardijålekt. Cerý'ù ságo sìgnifikánti Amerikánìskì minoritàtsia, så mykefötakavíhki Amerikándijålekt ók càllùsti.

Etymología[novgöri | edit source]

Nàmi "Uxykascar" ságo rèlatériski å úrduqë "yxku" pó "scåras". Vèlikànxe pre-Bureniatâle vétùdit yxkuqë, p'à Bureniatâlez pråñtit afslaxtùdit takavíhki yxkutâle, så måx vèlik scåraqë.

Isträ[novgöri | edit source]

Uxykascar kíxe man Xögyrkà II åk físk ëtá ñúxké. Ñánqáx sytÿr łùłì pântësex ibrýt'y, pó t'áxwe qatsÿ ìgelkåt. Ëple såm jüs búkar âq'è, bałétìx ùgrys, sa mera ságo yxku. Epebrås ykýmâr tłëgä. Títagå jora ñyk'u albanñíl. Mírâxy'å óji'á lenfÿr púlguv ìñýł gåkro xürenråb u Łásùlo gòxóg. Åqy ñíqyxíce 'akëcù nàmpa lúcex, kör mlytíc àgàr ny céry nálañíte ref égryt.

Fernósåmaraz 2015z Àrmia Prèjinast Kòbu hìscárcidit Uxykaska. 24 tâle nårtit.

Tsozániqë[novgöri | edit source]

Tsozáni Typ Populàtsia
Âbâsâtxyko Tsozâñ 2.737
Bësanora Tsozâñ 4.297
Bódvar Tsorûral 18
Dâmak Tsorûral 36
Èqalas Tsorûral 24
Gåtvèl Tsorûral 42
Íkýpè Tsozâñ 1.846
Nårgì Tsorûral 96
Obaron Tsozâñ 3.294
Płèntigår Tsorûral 86
Svèrgì Tsoterëpca 101
Úscôña Tsozâñ 427
Vétnappa Tsoterëpca 151
Ÿrat Tsorûral 81
Totál Cerý 13.236

Xùtûbin[novgöri | edit source]

Ocjî Bësanora Obaron
Íkýpè Âbâsâtxyko
Úscôña Dasé
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.